Doktorlar Forumu

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 4/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
YDUS Dahiliye Spot Bilgiler
#1
YDUS Dahiliye Spot Bilgiler

.pdf   YDUS_Dahiliye.pdf (Dosya Boyutu: 160.45 KB / İndirme Sayısı: 301)

&Kronik aort yetmezliğinde➡️Erken diyastolik üfürüm duyulur
&Miyokart enfarktüsü geçiren bir hastanın kanında en erken yükselen enzim➡️Miyoglobin
&Asemptomatik bakteriüri saptanan hangi hasta grubu mutlak tedavi edilmeli➡️Gebeler
&Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda hiperakut rejeksiyondan başlıca➡️Anti-donor MHC
antikorlar sorumludur
&Dev dalak ve pansitopenisi olan 60 yaşındaki erkek hastada öncelikle➡️Saçlı hücreli lösemi
düşünülmelidir
&Yaşlılarda demansın en sık nedeni➡️Alzheimer hastalığı
&Yaşlılarda en sık görülen devamlı aritmi sebebi➡️Atrial fibrilasyon
&Spontan bakteriyel peritonitin ampirik tedavisinde ilk aşamada➡️Seftriakson kullanılır
&10 yıldır pankolit tipi ÜK olan hastada kolon kanseri taraması➡️Yılda bir kolonoskopi ve biyopsi
şeklinde olmalı
&Tip 2 diabetes mellitus tedavisinde kullanılan ve HbA1c değerini en az düşüren➡️Alfa-glukozidaz
inh.
&Akromegali hastasında postoperatif dönemde nüks varsa➡️Oktreotid tercih edilmeli
&Diyabetik ayak ülserinde gelişen yüzeyel enfeksiyonlardan en sık➡️S.aureus izole edilir
&EKG de epsilon dalgaları➡️Aritmojenik sağ ventrikül displazisi izlenir
&Gestasyonel diabetes mellitus tarama testi hamileliğin➡️24.-28. arasında yapılması en uygundur
&MEN-1 sendromlu hastalarda en sık görülen ve ilk olarak ortaya çıkan bulgu➡️Hiperparatiroidizm
&Oksijen toksisitesinin en iyi göstergesi➡️Retrosternal göğüs ağrısı
&Antiretvoviral ilaçlarla etkileşen Tbc ilacı➡️Rifampisin
&Romatoid artritte oluşan kronik inflamasyon➡️Sinovyal dokulardan köken alır
&İTP patogenezinde➡️ADAMTS13 enzim eksikliği görülür
&Vinkristin tedavisi alan bir hastada ilacı kesmeyi gerektiren yan etki➡️Düşük ayak
&Delta virüs enfeksiyonlarında görülen otoantikor➡️Anti-LKM (Nisan 2017 tus aynısı geldi)
&Pulsus parvus et tardus➡️Aort darlığı
&Osteoporoz tedavisinde anabolik olarak kullanılan,kemik yapımını uyarıcı ilaç➡️Paratiroid hormon
&Herediter anjiyoödem ataklarının engellenmesi için➡️Danazol kullanılır
&Kolorektal kanser taramasında en güvenilir yöntem➡️Kolonoskopi
&C282Y genotip varlığı➡️Vücutta aşırı demir depolanması riski taşır
&Diyabete bağlı distal simetrik polinöropatinin tedavisi➡️alfa-lipoik asit
&Mikst kriyoglobulineminin en sık nedeni➡️Hepatit C
&Behçet hastalığının SSS tutulumunda➡️Dural ven trombozu görülebilir
&Büyük damar vaskülitleri➡️*Temporal arterit*Takayasu
&Böbrek nakli sonrasında antikor aracılı rejeksiyon için tipik bulgu➡️Peritübüler C4d birikimi
&Tiroid lenfoma gelişimi riski olan tiroidit➡️Hashimoto
&Tip 1A diabetes mellitus tanısı olan hastaya en sık eşlik eden otoimmun hastalık➡️Çölyak
&Pulmoner tromboembolizmde direk AC grafisinde en sık rastlanan bulgu➡️Lineer atelektazi
&Primer lenfoid organlar➡️*Timus*Kemik iliği
&Akut faz reaktanları klinikte➡️Tedaviye yanıtın belirlenmesinde kullanılır
&Renal hasar ve renal kist oluşumuna neden olabilen kronik elektrolit bozukluğu➡️Hipokalemi
&Yaşlılarda hiponatreminin en sık nedeni➡️Uygunsuz ADH salınımı
&Kronik pankreatit tanısında kullanılan duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek test➡️Sekretin stimülasyon
&Deri şarbonu ilk tercih antibiyotik➡️PenisilinG *Akciğer şarbonu➡️Kinolonlar
&Renal glukoz yapımından sorumlu hormon➡️Adrenalin
&Laktasyon sırasında oluşan kemik kaybından sorumlu hormon➡️PTHrP
&Hodgkin lenfoma tanısıyla kemoterapi ve radyoterapi almış hastalarda remisyonda iken
gelişebilecek en sık ikincil tümör➡️Lösemi
&İlaca bağlı özofajit en sık özofagusun➡️Orta bölümünde gelişir
&Total gastrektomi geçiren hastalarda 5-6 yıl sonra➡️Kobalamin yetmezliği gelişmesi beklenir
&Hem arteryal hem de venöz tromboembolizm riskini artıran➡️Hiperhomosisteinemi
&Megakaryopoiez ve trombopoiez biyolojik sürecini süprese eden sitokin➡️İnterferon-alfa
&Rabdomiyoliz gelişimine neden olabilen elektrolit bozukluğu➡️Hipofosfatemi
&El ve ayak parmaklarında daktilit➡️Enteropatik artrit de görülür
&Romatoid artrit patogenezinde rol alan proinflamatuvar sitokin➡️TNF-alfa
&Akciğer kanserinde en sık rastlanan bulgu➡️Kilo kaybı
&Serum prolaktin seviyesi 200 ng/ml olan hastada en olası tanı➡️Prolaktinoma
&Kronik Hepatit D koenfeksiyonu olan bir hastanın tedavisinde➡️İnterferon-alfa tercih edilir
&Reaktif hipoglisemi tanısı olan hastaya diyet tedavisine ek olarak➡️alfa-glukozidaz inh. verilir
&Pituiter kompresyona bağlı gelişen trofik hormon yetersizliği oluşumu sırasıyla➡️GH-FSH-LH-TSH-
ACTH
&Hipokalemik alkaloz,hiperpigmentasyon ve hızlı kilo kaybı olası tanı➡️Ektopik ACTH sendromu
&Primer hiperaldosteronizm taramasında➡️Plazma aldosteron/plazma renin aktivitesi oranı bakılır
&Sella turcica içine yerleşmiş bir tümörün hipofiz sapına basısı sonucu➡️Hiperprolaktinemi gelişir
&C.difficile nin neden olduğu kolit tedavisinde ilk tercih➡️Metronidazol
&Herediter anjiyoödem hastalığının nedeni➡️C1 inhibitör eksikliği
&Fas ya da FasL proteinin olmadığı veya inaktif olduğu durumda ortaya çıkan hastalık➡️Otoimmün
lenfoproliferatif sendrom
&Antihipertansif ilaçlardan hangisi glomerüler otoregülasyonu ortadan kaldırır➡️Dihidropiridin grubu
KKB
&Faktör V Leiden mutasyonu olan hastalarda fonksiyonel aktivite ölçümünde➡️Protein S düşük
bulunabilir
&Yaşlılarda önerilen koruyucu hekimlik uygulamaları➡️*tetanos aşısı
*influenza aşısı
*pnömokok aşısı
*yıllık gaitada gizli kan tetkiki
&Primer safra asitleri➡️*Kolik asit
*Kenodeoksikolik asit
&Tedaviye dirençli çölyak hastalığının en sık nedeni➡️Gluten alımına devam edilmesi
&Ülkemiz gibi endemik bölgelerde,Bruselloz tanısı koymak için tüp aglütinasyon testi➡️1:160
üzerinde olmalıdır
&Romatoid artrit tanısında➡️Antisiklik sitrülin-peptid antikoru pozitifliği tanıyı destekler
&Yaşlılarda en sık gözlenen primer glomerüler hastalık➡️Membranöz glomerülonefrit
&Ülkemizde akut karaciğer yetmezliğinin en sık nedeni➡️Hepatit B
&Pür seminomda➡️Laktat dehidrogenaz artışı izlenir
&Propiltiourasil➡️antinötrofil sitoplazmik antikor ilişkili vaskülit gelişimine neden olabilir
&Hashimoto tiroiditi,belirgin infiltratif oftalmopati ve hafif tirotoksikoz oluşturan hastalık➡️Ötiroid
Graves hastalığı
&Trousseau ve Chvostek bulgusu➡️Hipokalsemi de görülür
&Liddle sendromu: *hipokalemi *metabolik alkaloz*hipertansiyon
&Hiponatremi saptanan bir hastada ayırıcı tanı için ilk olarak➡️Ekstraselüler sıvı volümü
&Anagrelid➡️Megakaryosit matürasyonunu selektif olarak inhibe edip,miyeloproliferatif hastalıkların
tedavisinde kullanılır
&Yaşlılarda sekonder hipertansiyonun en sık sebebi➡️Renovasküler hastalık
&MELD skoru➡️ *Bilirubin
*Kreatinin
*INR
*diyaliz gereksinimi
*Kolşisin tedavisi sırasında görülebilen ve doz azaltılmasıyla giderilen yan etki➡️Diyare
&Cushing sendromuna yol açan sebeplerden hangisinde hipokalemi daha sık izlenir➡️Ektopik ACTH
&MEN-1 en sık eşlik eden hipofiz adenomu➡️Prolaktinoma
&Glukozun sorbitole dönüşümünden sorumlu enzim➡️Aldoz redüktaz
&Endojen reaktivasyon tbc tanılı hastada radyolojik olarak en sık izlenen lezyon➡️Kavite
&İnflamatuvar bel ağrısına sıklıkla eşlik eden göz bulgusu➡️Akut anterior üveit
&Splenik marjinal zon lenfomayla ilişkili olan➡️Hepatit C virüsü
&Multipl miyelom da➡️Albümin artışı iyi prognoza işaret eder
&Vena cava süperior sendromuna yol açan akciğer kanseri alt tipi➡️Küçük hücreli
&Risk faktörü olmayan 50 yaş üstü kişilerde kolorektal kanser tarama yöntemi➡️10 yılda bir
kolonoskopi
&Genel popülasyonda ani kardiyak ölümün en sık nedeni➡️Koroner arter hastalığı
&Kinolon grubu antibiyotiklerden hangisinin idrara ulaşma konsantrasyon düzeyi düşük olduğu için
İYE tercih edilmez➡️Moksifloksasin
&Plazmoblastların terminal diferansiyasyon temel rol oynayan sitokin➡️İnterlökin-6
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  2017 YDUS PEDİATRİ SORULARI yedus 2 770 17.05.2020, 04:06
Son Yorum: Selim
  YDUS Spot Bilgiler - Yandal Genel Arşiv AvicennA 0 812 26.12.2017, 01:17
Son Yorum: AvicennA
  2017 YDUS DAHİLİYE SORULARI yedus 0 1,034 19.12.2017, 21:23
Son Yorum: yedus
  YDUS Pediatri Spot Bilgiler AvicennA 0 946 11.12.2017, 19:22
Son Yorum: AvicennA
  YDUS Genel Cerrahi Spot Bilgiler AvicennA 0 1,015 11.12.2017, 19:22
Son Yorum: AvicennA

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi