Doktorlar Forumu

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
YDUS Genel Cerrahi Spot Bilgiler
#1
YDUS Genel Cerrahi Spot Bilgiler

.pdf   YDUS_Genel_Cerrahi.pdf (Dosya Boyutu: 270.39 KB / İndirme Sayısı: 132)

&Kemoatraktan özelliğe sahip sitokin➡️İL-8
&Superior tiroid arter genellikle➡️Eksternal karotis arter den çıkar
&Pankreasın en sık görülen endokrin tümörü➡️İnsülinoma
&Akut kolesistit tanısı koymada en güvenilir test➡️Teknesyum Tc 99m perteknetat iminodiasetik asit
sintigrafisi
&En sık görülen koledok kisti tipi➡️Tip1
&Karaciğerde caudate lob hangi segmente karşılık gelir➡️1
&Meckel divertikülünde en sık görülen heterotopik doku➡️Gastrik mukoza
&Peutz-Jeghers sendromunda en sık görülen polip tipi➡️Hamartomatöz
&Özofagus kanserinin en sık görülen klinik bulgusu➡️Disfaji
&Mallory-Weiss mukozal yırtığı midede➡️Gastroözofageal bileşkeyi tutar
&HIV(+) bir hastada terminal ileum ve kolonda perforasyona neden olan m.o➡️CMV
&Gastrointestinal sistemde lenfoma en sık➡️Mide yi tutar
&Özofagusta en sık görülen benign tümör➡️Leiomyom
&Gastrinoma üçgenini oluşturanlar➡️Sistik kanal-koledok birleşim yeri-duodenum 2.,3. kısım alt kenarı
pankreasın baş-gövde birleşim noktası
&Mamografik değerlendirmede BI-RADS 2 ➡️Benign görünümü ifade eder
&Anal kanalın adenokarsinomu➡️Anal kanalın Paget hastalığı
&Bağırsak anastomozunda,anastomozun dayanıklılığını sağlayan katman➡️Submukoza
&Midenin gastrointestinal tümörleri en sık➡️Aralıklı epigastrik ağrı ile ortaya çıkar
&Rektus hematomu olduğu düşünülen hastada➡️Fothergill bulgusu
&Stewart-Treves sendromu oluşumuna neden olan durum➡️Kronik lenfödem
&Somatostatin pankreasta➡️Delta hücrelerinden salınır
&Feokromositoma tanısında en güvenilir laboratuvar testi➡️Plazma metanefrin düzeyi
&Duktal karsinoma in situ tiplerinden prognozu en kötü olan➡️Komedo
&Şiddetli hemorajik şokta volüm kaybının düzeltilmesinde,albümin kullanılmasının yan etkisi➡️Pulmoner
fonksiyon bozukluğu
&Cerrahi travma sonrası yara iyileşmesinde primer enerji kaynağı➡️Glukoz
&Prognozu en iyi olan medüller tiroid karsinomu➡️MEN ile birlikte görülmeyen ailesel tip
&Hiperkalsemi görülmesine rağmen hem PTHrP hem de iPTH düzeyleri normal olan
hastalık➡️Sarkoidozis
&Laparotomi sonrasında gastrointestinal motilitenin normale dönme sırası➡️İnce bağırsak-Mide-Kalın
bağırsak
&Hipotalamik-pitüiter-adrenal yolu uyaran sitokin➡️IL-6
&Total parenteral beslenme uygulanan travma hastalarında en sık görülen septik
komplikasyon➡️Pnömoni
&Retroperiton sarkomlarında sağ kalımı etkileyen en önemli faktör➡️Tümörün tam olarak çıkarılmış
olması
&Mallory-Weiss yırtığının en sık görüldüğü yer➡️Kardia nın küçük kurvatur tarafında
&Polipozis sendromlarının hangisinde çoklu trikilemmomalar görülür➡️Cowden
&Abdominal aort anevrizması rüptürünün ilk ortaya çıkan klinik bulgusu➡️Karın ve sırt ağrısı
&Malign melanom deriden sonra en sık➡️Göz izlenir
&Karın içi yapışıklıkları olmayan bir hastada,kalın bağırsağın radyasyon enteritinden en sık etkilenen
kısmı➡️Rektum
&Rektumun distansiyonu➡️Dışkılama refleksini başlatmaktan sorumludur
&Birden çok olma özelliği en yüksek pankreasın endokrin tümörü➡️Gastrinoma
&Endometriozisin gastrointestinal sistemde en sık görüldüğü yer➡️Rektosigmoid kolon
&Safra yolu enfeksiyonlarında en sık izole edilen m.o➡️Enterobakter
&Whipple ameliyatının en sık görülen komplikasyonu➡️Mide boşalmasında gecikme
&Umblikustan karaciğere uzanan ligament➡️Falsiform ligament
&Aksillanın apeksi belirleyen yapı➡️Kostoklaviküler ligament
&Memenin malign filloides tümörü en sık➡️Akciğer e metastaz yapar
&Karın duvarında lateral umblikal katlantı➡️İnferior epigastrik damarları içerir
&Buruli ülserine neden olan m.o➡️Mikobakteri
&Grynfeltt üçgeninde oluşan herni tipi➡️Lumbar
&Kremaster kasını➡️Genitofemoral sinir innerve eder
&Mide cerrahisi sonrası anemi en sık➡️Demir eksikliğine bağlı gelişir
&Linitus plastika mide kanseri Bormann sınıflandırma sistemine göre hangi tip➡️IV
&Sarılık,biliyer kolik ve yüksek ateşi olan birinde öncelikle➡️Akut süpüratif kolanjit düşünülür
&Çocuklarda,karaciğer transplantasyonu için en sık neden➡️Biliyer atrezi
&Tc-99m eritrosit sintigrafisi,karaciğerin benign karakterli tümörlerinden hangisinin tanısında en yüksek
duyarlılığa sahiptir➡️Hemanjiyom
&13q kromozomundaki mutasyonla meme kanserine neden olabilen➡️BRCA-2
&SIRS olan bir hastada doku perfüzyonu hakkında bilgi veren parametre➡️Serum laktat düzeyi
&Yanıklı hastanın resüsitasyonunda,hangi formül kullanıldığında hiperkloremik asidoza neden
olabilir➡️Warden formülü
&Aşağı seviyedeki rektovajinal fistüllerin en sık nedeni➡️Obstetrik zedelenme
&Sıvı-elektrolit tedavisinde kullanılan solüsyonlardan hangisi karaciğerde apoptoza neden
olabilir➡️Ringer laktat
&Travma sonrası ilk 24 saat içinde plazma adrenalin düzeyi artmasına bağlı olarak➡️TNF
serbestleşmesinin inhibisyonu görülür
&Apendiks adenokarsinomu en sık➡️Akut apandisit kliniği ile kendini gösterir
&Periferik arter embolisi en sık➡️Femoral arter de izlenir
&İnce bağırsaklara en sık metastaz yapan kanser➡️Deri melanomu
&Koledok kistlerinin en sık görülen tipi➡️Tip I
&Ailesel adenomatöz polipozisli bir hastanın gastrointestinal sistemde en sık adenom gelişme
lokalizasyonu➡️Duodenum
&Erken gastrik kanserlerde duvar tutulumunu en iyi gösteren inceleme yöntemi➡️Endoskopik
ultrasonografi
&Persistan hiperparatiroidizm hastalarında ektopik paratiroid bezin en sık görüldüğü anatomik
lokalizasyon➡️Paraözofageal
&Meme patolojilerinden hangisinde multisentrisite daha sıktır➡️Lobüler karsinom in situ
&Vücut sıvı kompartmanlarının protein içeriklerine göre en fazladan en aza doğru sırası➡️İntrasellüer
sıvı>Plazma>İnterstisyel sıvı
&Direk,indirekt ve femoral herni tamirinde kullanılabilen onarım tekniği➡️McVay onarımı
&Calot üçgeninin sınırları➡️Sistik kanal, Ana hepatik kanal, Karaciğer
&Laparoskopi sırasında pnömoperitoneum sağlamak amacıyla karbondioksit yerine kullanılabilecek ve
gaz emboli riski düşük ajan➡️Nitröz oksit
&Aaron bulgusu➡️Akut apandisit
&Meissner pleksusu ince bağırsakta➡️Submukoza tabakasında bulunur
&Serotonin➡️İnce bağırsaklardan su atılımını artırır
&İskemik kolit için tanı koydurucu radyolojik bulgu➡️Parmak izi görünümü
&Gastrektomi sonrası meydana gelen megaloblastik anemi nedeni➡️Afferent-loop sendromu
&Pnömoperitoneumu göstermede en hassas yöntem➡️BT
&Aortoenterik fistül en sık➡️Duodenum görülür
&Malign melanomda subkutan yağ dokusu invazyonu Clark sınıflama sistemine göre➡️V
&Howship-Romberg bulgusu görülebilen herni tipi➡️Obturator
&Aberran sağ hepatik arter en sık➡️Superior mezenterik arter den köken alır
&Safra kesesi kanseri nedeniyle uygulanacak genişletilmiş kolesistektomide karaciğerin➡️4b,5
&Kısa gastrik arterler➡️Splenik arterin dalıdır
&Kalıtsal bağ dokusu hastalıklarından hangisinde çinko eksikliğine bağlı yara iyileşmesi
bozulur➡️Akrodermatitis enteropatika
&Yaşlılarda en sık yapılan karın ameliyatı➡️Kolesistektomi
&Hipovolemik şokta katekolamin etkisine bağlı olarak➡️Negatif nitrojen dengesi oluşur
&Postoperatif radyoterapinin yara iyileşmesine olumsuz etkilerini engellemek için➡️Vitamin A kullanılır
&Malign melanom tiplerinden hangisi özellikle yüze yerleşir➡️Lentigo malign melanom
&Tilozise en sık hangi kanser tipinde rastlanır➡️Özofagus kanseri
&Karaciğerin sağ anterior superior segmenti➡️8
&Dermal yara iyileşmesinde,keloidin hipertrofik skardan ayrılmasına yardımcı olan➡️Fibroblastlara karşı
antinükleer antikor sentezi
&Malign nöroendokrin hücrelerin metastazında➡️N-CAMs adezyon kaybı rol alır
&Ayakta çekilen düz karın grafisinde toksik megakolon tanısı koymak için kalın bağırsağın➡️Transvers
kolon kısmı değerlendirilmeli
&Homans bulgusu➡️Derin ven trombozu
&Ten Horn bulgusu➡️Akut apandisit
&Courvoisier bulgusu➡️Periampüller tümör
&Meme başı olduğu halde normal memenin gelişmemesi➡️Amazi
&Memeyi besleyen ana arter➡️İnternal mammaryen arter
&Meme cerrahisi sonrasında kolun üst-iç kısmında hissizlik oluşması➡️N.intercostobrachiales
zedelendiğini düşündürür
&Meme kanserinde AJCC sınıflama sistemine göre T4d➡️İnflamatuvar meme kanseri
&Periampüller tümörlerden hangisi en sıktır➡️Pankreas başı tümörü
&Soğuğa veya emosyonel strese bağlı parmaklarda oluşan epizodik vazospazm➡️Raynaud hastalığı
&Kolondaki adenomatöz poliplerde,invazyonu düşündüren en kuvvetli risk etkeni➡️Polipin büyüklüğü
&Karaciğer segmentlerinden hangisinin venöz drenajı hepatik venler yerine direkt vena kavaya olur➡️1
&Günümüzde,duktal karsinoma in situ en sık➡️Anormal mamografik görünüm ile karşımıza çıkar
&Ekstraselüler sıvıdaki en yüksek aktif tamponlama kapasitesine sahip olan➡️Bikarbonat-karbonik asit
sistemi
&Kronik hiponatreminin düzeltilmesi sırasında,serum sodyum konsantrasyonu 8 mEq/kg nin üzerinde
artırılırsa meydana gelebilecek en önemli komplikasyon➡️Santral pontin miyelinolizis
&Cerrahi hastada travmaya cevapta makrofaj migrasyon inhibe edici faktör➡️Kortizolün immünosupresif
etkisinin inhibisyonundan sorumludur
&Oral beslenmesi yeterli olmadığı için parenteral beslenme yapılan bir cerrahi hastada hangi
komplikasyonun önlenmesi için programa enteral beslenmenin de ilave edilme zorunluluğu vardır➡️IgA
eksikliği
&Meninks ve serozal yüzeylere metastaz eğilimi fazla olan meme kanseri tipi➡️Lobüler karsinom
&Multipl bazal hücreli kanser,kemik anomalileri ve medulloblastom sıklığı artan sendrom➡️Gorlin-Goltz
sendromu
& Sirotik karaciğerde rezeksiyon öncesi karaciğerin fonksiyonel rezervini belirlemede prognostik açıdan
en yararlı test➡️İndosiyanin yeşili klirens testi
&Obstrüktif şok nedenleri➡️*Tansiyon pnömotoraks *Kardiyak tamponad *Pulmoner emboli
&Safra kesesinin en sık görülen benign kitlesi➡️Kolesterol polibi
&Herediter diffüz mide kanserinde en sık mutasyon görülen gen➡️CHD1
&Benign ince bağırsak tümörleri en sık➡️Obstrüksiyon ile karşımıza gelir
&Gorlin sendromuna neden olan gen değişikliği➡️PTCH
&Marjolin ülser➡️Termal yanık durumunda görülür
&Eritrositoza en sık yol açan solid tümör➡️Böbrek tümörü
&Fıtık onarımı sonrası ortaya çıkan kronik ağrıların ayırıcı tanısında en yararlı tetkik➡️MR
&İleokolik Crohn hastalığının en sık görülen ürolojik komplikasyonu➡️Üreter tıkanıklığı
&Kalın bağırsaktaki epitel hücrelerinin temel enerji kaynağı➡️Bütirik asit
&Hepatoselüler karsinomda en sık görülen FM bulgusu➡️Hepatomegali
&Kolanjit gelişiminden en sık➡️Koledok taşı sorumludur
&Aşırı iyot alımına bağlı Wolff-Chaikoff etkisi➡️İyot organifikasyonunun artmasını takiben supresyon
görülmesi
&BI-RADS paternlerinin hangisinde ek görüntüleme yöntemi gerekir➡️0
&Meme kanseri epidural metastazı sonucunda gelişen epidural spinal kord kompresyonu en
çok➡️Torakal seviyede görülür
&Primer hiperaldosteronizm tanısı alan bir hastada görülen sıvı-sodyum metabolizma
bozukluğu➡️Hipervolemik hipernatremi
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  2017 YDUS PEDİATRİ SORULARI yedus 2 770 17.05.2020, 04:06
Son Yorum: Selim
  YDUS Spot Bilgiler - Yandal Genel Arşiv AvicennA 0 812 26.12.2017, 01:17
Son Yorum: AvicennA
  2017 YDUS DAHİLİYE SORULARI yedus 0 1,035 19.12.2017, 21:23
Son Yorum: yedus
  YDUS Dahiliye Spot Bilgiler AvicennA 0 1,163 11.12.2017, 19:22
Son Yorum: AvicennA
  YDUS Pediatri Spot Bilgiler AvicennA 0 946 11.12.2017, 19:22
Son Yorum: AvicennA

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi