Doktorlar Forumu

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
YDUS Pediatri Spot Bilgiler
#1
YDUS Pediatri Spot Bilgiler

.pdf   YDUS_Pediatri.pdf (Dosya Boyutu: 353.97 KB / İndirme Sayısı: 110)

&İmmün yetmezliği olan çocuklarda Aspergillus enfeksiyonları en sık ➡️Akciğer de görülür .
&Osteosarkom en sık➡️Femur distali ne yerleşir.
&Beta Talasemi major lu hastalarda en sık ölüme yol açan komplikasyon➡️Kardiyomiyopati
&Kawasaki hastalığının akut döneminde uygulanan tedavi➡️IVIG+aspirin
&Fötal dolaşımda oksijen basıncının en yüksek olduğu yer➡️İnferior vena cava
&Yenidoğan döneminde pulmoner alveolarizasyonu uyaran➡️Vitamin A
&Akut bronşiyolite en sık neden olan m.o➡️RSV
&Antiribozomal P antikoru➡️ Lupus serebriti
&Non-Hodking lenfoma çocukluk çağında en sık hangi lenfatik lokalizasyon➡️Abdomen
&Meningomiyelosel ile birlikte görülen en sık SSS defekti➡️Arnold-Chiari tip 2
&X e bağlı kalıtılan hipofosfatemik raşitizmde➡️PHEX geni mutasyonlu
&Seyri sırasında ensefalit gelişme riski en yüksek döküntülü hastalık➡️Kızamık
&Prematüre bebeklerde İVK en sık➡️Doğumdan sonraki ilk 7 günde görülür
&Bronkopulmoner displazi ile ilişkili m.o➡️Ureaplasma urealyticum
&İleri yaşam desteği uygulanan hastalarda endotrakeal tüp içinde verilebilenler➡️Epinefrin,
Lidokain, Vazopressin, Atropin, Naloksan
&Sepsiste doku faktörünün ilk olarak aktifleştirdiği pıhtılaşma faktörü➡️Faktör7
&Konjenital tüberküloz primer enfeksiyon en olası➡️Karaciğer e yerleşir
&GFR intrauterin yaşamda➡️9.haftada başlar
&Prematür apnesine yol açan konjenital kalp hastalığı➡️PDA
&Lenfositik tiroiditi olan çocuklarda en sık pozitif bulunan otoantikor➡️Antiperoksidaz
antikorları
&Erişkinde obezite tedavisinde kullanılan hangi ilaç 12 yaş üzeri çocuk ve adölesanlarda
kullanılabilir➡️Orlistat
&çocuk istismarında en sık ölüm nedeni➡️kafa travması
&çocuklarda kardiyopulmoner arrestin en sık nedeni➡️solunum yetmezliği
&anne sütü verilmeyen metabolik hastalık➡️Galaktozemi
&çocuklarda en sık enfeksiyona neden olan aspergillus türü➡️A.fumigatus
&işitme kaybına yol açan en sık bakteriyel menenjit etkeni➡️Pnömokok
&Allerji gelişiminde rol oynayan en önemli hücre➡️TH2 Lenfosit
&yüz,alın,kafatasında lineer lezyonlar(coup de sabre)➡️Skleroderma
&çocuklarda en sık görülen yumuşak doku tümörü➡️Rabdomiyosarkom
&hangi yolla geçen hepB enfeksiyonu en yüksek oranda kronikleşir➡️Vertikal
&Bartter sendromu➡️Sodyum-potasyum-2-klor transporter(NKCC2) bozukluk
&Overin normal gelişiminde rol oynayan gen➡️DAX-1
&uzun süreli steroid tedavisi alan yenidoğanda tedavinin aniden kesilmesi sonucu gelişmesi en
olası semptom➡️Hipoglisemi
&hangi vitamin eksikliği hiperokzalüriye neden olur?➡️Piridoksin
&Çocukluk çağında viral menenjitin en sık nedeni olan m.o➡️Enteroviruslar
&Atopik dermatit e çoğu zaman eşlik eden oküler allerji➡️Atopik keratokonjuktivit
&Enterokoklar hangi antibiyotiğe karşı intrinsik dirençlidir ➡️Trimetoprim-sulfametoksazol
!! Vankomisin(kazanılmış direnç) !!
&Ağır hemofili A hastalığında en sık görülen genetik mutasyon➡️İnternal inversiyon
&Çocukluk çağında vena cava süperior sendromuna en sık neden olan tmr➡️Non-Hodgkin
lenfoma
&Fulminan kolit tablosunda olan ÜK olgusunda remisyonu sağlamada en etkin➡️İv
kortikosteroid
&Kistik fibrozis tedavisinde kullanılan pankreas enzim preparatının yüksek dozda
kullanımı➡️Fibrozan kolonopati ye yol açabilir
&Holt-Oram sendromuna eşlik eden kalp anomalisi➡️ASD
&Düzeltilememiş(ciddi) migren tedavisinde➡️Proklorperozin
&yenidoğanda geçici neonatal diabetes mellitusa➡️6.kromozomda anomali neden olur
&TRBAb varlığı yenidoğanda➡️Geçici konjenital hipotiroidi den sorumlu olabilir
&Yenidoğan telekardiyografisinde masif kardiyomegali görülen konjetinal kalp
hastalığı➡️Ebstein anomalisi
&Ppd yanıtını azaltan aşı➡️MMR aşısı
&Trimetilaminürinin tek bulgusu➡️Kötü vücut kokusu
&gastroenterite neden olan adenovirüs tipi➡️40,41
&Li-Fraumeni sendromundan sorumlu gen➡️p53
&herediter sferositozda en sık görülen membran protein bozukluğu➡️Ankirin
&Hiperimmunglobulin D sendromunda hangi organik asit artar➡️Mevalonik asit
&Glikolitik enzim defektlerinden en sık görüleni➡️Pirüvat kinaz
&Supravalvüler aort stenozu➡️Williams sendromu
&Asit tedavisinde birinci basamak yaklaşım➡️Sodyum kısıtlaması
&Asetaminofen hangi tip karaciğer hasarı➡️Zonal karaciğer hücre nekrozu
&aquaporin-2 gen mutasyonu olanlarda➡️ADH ye yanıt alınmaz
&dokularda 7-dehidrokolesterol birikimine neden olan➡️Smith-Lemli-Opitz sendromu
&Konstrüktif perikardit en sık karıştığı kalp hastalığı➡️Restriktif kardiyomiyopati
&yenidoğan hiperbilirübinemi tedavisinde hem oksijenaz ı inhibe eden➡️Mezoporfirin
&Re-feeding(yeniden beslenme) sendromunun en tipik bulgusu➡️Hipofosfatemi
&Metabolik hastalıklardan hangisinde makrosefali önemli bir bulgu➡️Glutarik asidüri tip1
&Prematüre bebeklerde fungal kolonizasyonu engellemek için➡️Flukonazol kullanılır
&Dissemine BCG enfeksiyonu➡️interferon gama reseptör eksikliğinde görülür
&Nöroblastomlu bir çocukta immün aracılı tümör yanıtı ile ortaya çıkan paraneoplastik
sendrom➡️Opsomiyoklonus sendromu
&çocukluk döneminde karaciğer nakillerinin en önemli sebebi➡️Safra yollarında atrezi
&Wolff-Parkinson-White sendromuna eşlik etme olasılığı yüksek konjenital kalp
hastalığı➡️Ebstein anomalisi
&Digoksin zehirlenmesinin izleminde önemli olan belirteç➡️Potasyum
&Bartonella türlerinden hangisi en sık kedi tırmığı hastalığına yol açar➡️B.henselae
&Hodgkin lenfoma en sık hangi lenfatik bölgeden başlar➡️Servikal
&Yaşam boyu eritrosit transfüzyonu alması gereken talasemili hastalarda hangi minör kan grubu
uygunluğu aranmalı➡️Kell
&İzoniazid hangi tip karaciğer hasarı➡️Akut hepatit
&Kız adolesanlarda en sık görülen meme kitlesi➡️Fibroadenom
&Kawasakide koroner arter tutulumu varsa aspirin ömür boyu,koroner arter tutulumu yoksa 2
ay verilir
&Oligoartiküler juvenil idiyopatik artritte başlangıç tedavisi➡️steroid dışı antiinflamatuvar ilaçlar
&Kolşisin en sık yan etkisi➡️Diyare
&EKG de sol ventrikül hipertrofisi ve sol aks deviasyonu➡️Triküspit atrezisi
&çocukluk çağında en sık eozinofilik akciğer hastalığına➡️Löffler sendromu yol açar
&kanamayı durdurmak için desmopressin önerilen hasta➡️Hafif hemofili A
&Kistik fibrozis genetiği ile ilgili➡️pulmoner hastalığın şiddetini,modifiye edici gen belirler.
&BOS yoluyla medulla spinalise ekim metastazı yapanlar➡️Medulloblastom,Epandimom
&Tuberoskleroz tanılı çocukta infaltil spazm da ilk tercih antiepileptik➡️Vigabatrin
&Neonatal intrahepatik kolestaz durumunda➡️Sitrülinemi Tip2 düşünülmeli
&Total pulmoner venöz dönüş anomalisinde pulmoner venler en sık➡️Sol superior vena kava ya
açılır
&Premenstrüal gerginlikte semptomlar menstrüasyonun hangi fazında görülür➡️Luteal faz
&kemik içi yol açılacaksa➡️proksimal tibia kullanılır
&Ağrısız rektal kanaması olan 3 yaşındaki çocukta en olası tanı➡️Juvenil inflamatuvar polip
&DaBT aşısının ilk dozu en erken ne zaman yapılır➡️6.hafta
&Canavan sendromu➡️Makrosefali+idrar ve kanda N-asetilaspartik asit atılımı⬆️+beyinde ağır
lökodistrofi
&İntrauterin yaşamda sertoli hücrelerinin görevi➡️Antimüllerian hormon salgılama
&yenidoğan döneminde hangi göz bulgusunun saptanması acil oftalmolojik muayene
gerektirir➡️Lökokori
&Prematüre bebeklerde görülen geçici hipotiroksineminin nedeni➡️Hipotalamik-pitüiter aksın
immatür olması
&Selenyum eksikliği➡️Kardiyomiyopati
&Yenidoğan trombositopeni+anne de trombositopeni varsa en olası➡️Neonatal otoimmün
trombositopeni
&diffüz beyin hasarı olan ve hafif hipotermi uygulanan hastada tedaviye bağlı➡️Ritm bozukluğu
gelişebilir
&Restriktif akciğer hastalıklarında SFT tipik olarak➡️total akciğer kapasitesi azalır
&astımda metakolin inhalasyon testi➡️Bronşiyal hiperaktiviteyi gösterir
&İntrahepatik safra yolları azlığı+direk hiperbilirübinemi+pulmoner stenoz+üçgen yüz➡️Alagille
sendromu
&topuk kanından elde edilen TSH ölçümü ile saptanamayan hipotiroidi nedeni➡️TRH eksikliği
- Sağlıcakla kalın.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  2017 YDUS PEDİATRİ SORULARI yedus 2 769 17.05.2020, 04:06
Son Yorum: Selim
  YDUS Spot Bilgiler - Yandal Genel Arşiv AvicennA 0 812 26.12.2017, 01:17
Son Yorum: AvicennA
  2017 YDUS DAHİLİYE SORULARI yedus 0 1,034 19.12.2017, 21:23
Son Yorum: yedus
  YDUS Dahiliye Spot Bilgiler AvicennA 0 1,162 11.12.2017, 19:22
Son Yorum: AvicennA
  YDUS Genel Cerrahi Spot Bilgiler AvicennA 0 1,015 11.12.2017, 19:22
Son Yorum: AvicennA

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi